https://bsnijnsel.nl/wp-content/themes/gymappstest Onze visie | Basisschool de Sterjasmijn

Onze visie

Waar dromen wij van?

In 2020 werken wij veel vaker in heterogene groepen. Deze groepen zijn samengesteld op basis van interesse, talent, leeftijd, werktempo of aanleg. Leerkrachten hebben oog voor alle kinderen. Sfeer en welbevinden van kinderen is vanzelfsprekend. Minimaal een kwart van ons onderwijs zal bestaan uit het werken in ateliers of leerarrangementen, waarbij kinderen vraag gestuurd leren en werken vanuit thema’s. Er wordt veel gebruik gemaakt van leerlingeninitiatief, kinderen leren actief. Kinderen zijn in hoge mate zelfstandig, nemen veel verantwoordelijkheid en benutten elkaars talenten. Kinderen voelen bij ons op school de vrijheid en de ruimte om te experimenteren. Er is wederzijdse betrokkenheid van ouders en school teneinde optimale omstandigheden te creëren voor de ontwikkeling en het leren van kinderen, thuis en op school. De school is van betekenis voor, en participeert in de gemeenschap Nijnsel.

Onze kernwaarden

Bij alles wat we doen, gaan we uit van onze vijf kernwaarden: groei (ontwikkeling), betrokken, ondernemend (nieuwsgierig, ambitieus) vrijheid(ruimte), verbondenheid (samen).

Groei

Kinderen zijn voortdurend in ontwikkeling, evenals de samenleving waarin ze opgroeien. Inherent hieraan is dat ook leerkrachten in ontwikkeling blijven evenals het onderwijs en de schoolomgeving. Alle betrokkenen zorgen hiermee voor een rijke voedingsbodem waarop groei van alle individuen mogelijk is en een blijvende behoefte aan ontwikkeling wordt gestimuleerd.

Betrokken
Een bijzondere kwaliteit van menselijke activiteit waarbij het kind zich openstelt, zich gemotiveerd voelt en geboeid is. Waardoor een grote hoeveelheid energie vrijkomt en men een sterke voldoening ervaart. Omdat de activiteit aansluit bij de behoeften en interesses van het kind en dat dit kind door de activiteit uitgedaagd wordt. Waardoor duurzaam leren plaatsvindt.
Daarnaast voelen wij ons als leerkracht betrokken bij de kinderen en bij de ouders, en verwachten we omgekeerd van hen een betrokken en ondersteunende houding om de ontwikkeling van hun kind te stimuleren.

Ondernemend
We willen kinderen graag betrekken bij het leren. We moeten in ons onderwijs meer gebruik gaan maken van het initiatief van de kinderen. Dit vraagt lef van ons, om het oude los te laten. Laat kinderen het zelf maar onderzoeken. Ze zijn heel goed in staat om zelf oplossingen te bedenken. Kinderen zijn van nature nieuwsgierig, ze bezitten een aangeboren exploratiedrang. Kinderen zijn allemaal uniek in hun zijn en beschikken over veel creativiteit.  Daar moeten wij meer gebruik van maken. Kinderen willen niet stilzitten en luisteren, ze willen actief leren. We verwachten veel van onze kinderen, we willen eruit halen wat er in zit, ze uitdagen om het beste uit zichzelf te halen. Het zijn de innovators van de toekomst.

Ruimte
Ieder kind is uniek. Ze leren in hun eigen leerstijl, hebben hun eigen behoeften, interesses en talenten. Daarom is het belangrijk dat ze de ruimte krijgen. Ruimte om jezelf te mogen zijn, om jezelf te kunnen ontdekken en ontwikkelen. Daarnaast moet je je vrij voelen. Vrijheid geeft je het vertrouwen om te experimenteren, het bevordert je creativiteit. Het welbevinden van kinderen en de sfeer op school hebben daarom een topprioriteit. De school moet de voedingsbodem bieden waarop groei mogelijk is. Kritisch nadenken en reflecteren op je werk om het van daaruit beter te kunnen doen. Dat is wat wij verstaan onder leren.

Verbondenheid
Verbondenheid begint met het je verbonden voelen met jezelf. Innerlijke vrede voortkomend uit welbevinden, zelfvertrouwen, ervaring van vrijheid en ruimte, waardoor je “lekker in je vel zit”, zorgen er voor dat je open staat voor je omgeving en er energie vrijkomt voor het aangaan van interacties met de ander. Dit is de basis waarop het empatisch vermogen zich ontwikkelt, kinderen waarden en normen leren kennen en ze open staan voor hun omgeving. Deze verbinding breidt zich uit van de samenleving dicht bij huis tot wereldwijd, tot de materiële wereld om ons heen, de natuur en de kosmos. Deze beleving van verbondenheid maakt dat kinderen zorg gaan dragen voor zichzelf, de ander, de omgeving, de wereld. Ze gaan er zich verantwoordelijk voor voelen, de wereld mee vormgeven en er actief in participeren. Kinderen groeien hierdoor uit tot “volwassen wereldburgers”. Dit is een prachtige opdracht voor onze school

Waar wij in uitblinken

Samenwerking met ouders
Onze ouders voelen zich welkom bij ons op school. Ze zijn zeer tevreden over de mogelijkheid die de school biedt om mee te doen met schoolse activiteiten. De school gaat serieus om met de klachten en de kritiek van ouders, ze voelen zich serieus genomen.

Ons imago
“De school doet wat ze belooft”, spreken de ouders uit in het tevredenheidsonderzoek van 2015. De ouders spreken dan ook positief over de school.

Professionaliteit
Ouders waarderen de professionaliteit en deskundigheid van de schoolleiding, de intern begeleider, de zorgspecialisten en de leerkrachten bovengemiddeld hoog.

Het leef-en leerklimaat
De kinderen maar ook de ouders vinden dat ze veel leren op onze school. De gebeurt in een veilige en prettige omgeving.  De kinderen hebben veel vrienden en vriendinnetjes. Ze hebben het naar hun zin op school.

De komende schoolplanperiode vragen de volgende zaken aandacht:

–      Professionele Leergemeenschap

         o    Werken aan een goede beroepshouding

         o    Samen leren

         o    Samen verantwoordelijkheid dragen

         o    Elkaar feedback vragen en geven

         o    Een goede communicatie op alle niveaus

–      Visiegericht werken;

         o    Vanuit de 7 factoren van betrokkenheid

         o    Werken aan de leerkracht attitude

         o    Werken aan 21st Century Skills

–      Cultuureducatie

         o    Maandvieringen

         o    Werken in ateliers

         o    Traject “culturele volgschool”

         o    Opleiden van een nieuwe ICC-er.

         o    Opstellen van een nieuw cultuurbeleidsplan

–      Implementeren van Ouder-kind gesprekken

         o    Kinderen betrekken en verantwoordelijk maken voor hun eigen ontwikkeling

–      Verhogen van de ouderbetrokkenheid

         o    Ouders meer laten participeren in activiteiten van de school